Archivní materiály

Autor: JK <admin@cidlina.eu>, Téma: Historie, Zdroj: Písemnosti straší i novější, Vydáno dne: 01. 01. 2016

archivní materiály

Pokud se vám bude zdát že se v textu nacházejí chyby tak to je z jednoho prostého důvodu, texty jsou přesně opisovány z originálů a v době kdy vznikaly byla trošku jiná pravidla pravopisu a ani za jazykové znalosti původních pisatelů nelze ručit.Seznam archivních materiálů:

Tento materiál nesouvisí přímo s obcí CIDLINA, ale z historického hlediska je také zajímavý a tak jsem si dovolil ho sem umístit. Není zde všechno jelikož je to dokument obsáhlý, proto je zde uvedena pouze hlava první, § 1 a 2.

Nařízení ministeria finančního ze dne 14.července 1900,


jak přiznán býti má majetek poplatkovému ekvi-
valentu podrobený a jak se tato dávka za šesté
desetiletí (1901 až 1910) vyměřuje a zpravuje.

(Obsaženo v Z.Ř. č. 120, vydaném dne 19.července 1900.)

O tom, jak přiznán býti má majetek, podle zákonů ze dne 9.února 1850, Z.Ř. č.50, a ze dne 13.prosince 1862, Z.Ř. č.89, jakož i podle pozdějších zákonných ustanoveních poplatkovému ekvivalentu podrobený, pak jak tato dávka má býti vyměřena a zapravena za šesté desetiletí (1901 až 1910), nařizuje se takto:

I. Co má býti přiznáno

§ 1.

   Aby poplatkový ekvivalent za šesté desetiletí byl vyměřen, budiž podle stavu ze dne 1.ledna 1901 přiznán:
  1. Veškerý nemovitý v tuzemsku ležíci majetek, patřící osobě poplatkovému ekvivalentu podrobené, ať tato osoba má své sídlo v tuzemsku nebo v cizozemsku, bez rozdílu právní povahy držby, s požitečnými právy s ním spojenými, a bez rozdílu, zdali jest držba zapsána ve veřejných knihách nebo ne;
  2. kdekoliv jsoucí movitý majetek osob poplatkovému ekvivalentu podrobených, které mají své sídlo v tuzemsku, mimo to pak v tuzemsku jsoucí movitý majetek osob poplatkovému ekvivalentu podrobených, které mají své sídlo v cizozemsku.
§ 2.

Povinost přiznati majetek a zapravovati poplatkový ekvivalent vztahuje se podle čísla 1 tarifní položky 106,B.e. zákona ze dne 13.prosince 1862 natoliko k majetku řádně ustanovených právnických osob, nýbrž i ku každému jinému nemovitému a movitému majetku, jakmile určitým jednotlivým osobám nepřísluší podíl v podstatě majetku.
   Rovněž nemovitý majetek výdělkových společností, v čísle 2 tarifní položky 106, B.e. zákona ze dne 13.prosince 1862 uvedených, jejichž účastníkům patří podíl v hlavním kmeni společného majetku, pak společenstev, spolkův a ústavů pod zákony ze dne 27.prosince 1880, Z.Ř. č. 1 z roku 1881, a ze dne 15.dubna 1885, Z.Ř. č. 51, náležejících budiž přiznán pro vyměření poplatkového ekvivalentu nepřihlédajíc k soukromoprávní povaze těchto združení a ústavů, pokud jednotlivé nemovitosti nejsou spoluvlastnictvím (§ 361 o.z.ob.) členů.
   Podíly ve společné majetkové podstatě nebo v kmeni společného jmění, o kterých se mluví v tarifní položce 106, B.e. zákona ze dne 13.prosince 1862, sluší rozuměti toliko takové-které od jednotlivých členů za trvání společenství mohou volně převedeny býti na osoby jiné.
...

Víte například kdo byl zvolen do vaší obecní či městské rady v roce 1906, nevíte? Našel se o tom přesvědčivý důkaz, a to přímo zápis z volby starosty a radních. Tady si ho dovoluji předložit, a to v přesném znění.

Protokol


sepsaný o volbě starosty a radních v Cidlině konané
dne 19. srpna 1906.

Přítomní: Podepsáni

Jelikož proti volbě výboru obecního konané dne 12.srpna 1906 žádných námitek konáno nebylo přikročeno dnešního dne k volbě představenstva obce.
Nejstarší člen výboru pozval ostatní členy na dnešního dne o 2. hodině odpolední.
Před volbou čten zákon o této volbě jednajicí a vyzvání přítomní aby dle svého nejlepšího vědomí a svědomí majíce blaho obce na zřeteli sobě počínali.
Volba konána ústně
Při hlasování obdržel pan Frant. Trojan pololáník č.16. hlasů pět a byl za starosty veřejně prohlášen
Při volbě nastávající byl p. Josef Klička pololáník č.21. sedmi hlasy za prvního a Václav Burda pololáník č.3. pěti hlasy za druhého radního zvolen.
Volba tato veřejně vyhlášena a zároveň správa c.k. okresnímu hejtmanství podána.
Po přečtení protokol podepsán
Jiří Radkovský
Václav Burda
Frant Trojan
Jakub Trojan
Josef Stehlík
Josef Klička
Jan Melkus
Jakub Hrůza
Láska Karel

Ne vždy se představenstvo obce chovalo čestně, o čemž svědčí i koncept stížnosti psané pro zemský výbor. Pokud si tuto stížnost přečtete, zjistíte že až tak moc se od těch dob nezměnilo (snad jen ten sloh).

Vysoký zemský soude


V hluboké úctě podepsaní členové výboru a ostatní poplatníci obce Cidlinské dovolují si prositi o zakročení v obecním hospodaření našem.
Odvolávajíce se z usnešení obecního výboru, jenž zasedal dne (*) t.r. sdělujeme následující fakta a prosíme, by vysoký zemský výbor vyhověl nížepsaným v těchto bodech:
1) 3 louky obecní, na něž se platí kontrbucí z obecních peněz, užívají jednotlivci naproti svým polím. Že obecními skutečně jsou, dokazuje ta okolnost, že před 18ti lety zdejší rolník p. Jan Dvořák chtěl louky ony naproti svým polím prodati, výbor tehdejší však zakročil a v dlouhém procesu soudním se ukázalo, že jednotlivci nemají práva na užitky z nich.
Prosíme tedy, by louky ony veřejnou dražbou byly pronajaty a výnos takto získaný odveden do obecní pokladny.
2) Před 13ti lety asi rozorali jednotlivci obecní pastviště "Odavky" a udělali si z něho pole. Z tohoto neplatí ničeho do obce, ač tato platí kontrbucí na pastviště.
Prosíme rovněž by pastviště jednotlivcům bylo odejmuto a dražbou veřejnou pronajato, by výnos plynul do obecní pokladny.
3) Z obecního lesa rozdělují si jednotlivci dříví mezi sebe a jen nepatrnou částku odvádějí za to do obce.
Prosíme opět, by se prodávalo veřejnou dražbou a výtěžek do obecní kasy odváděn.
  Vůbec prosíme, by obecní výbor pohnut byl k šetrnějšímu a řádnějšímu hospodaření s obecním jměním, by ku př. docela přestalo pití z obecních peněz při rozmanitých schůzích.
Doufajíce, že uctivé žádosti této vysoký zemský výbor vyhoví, znamenáme se ve veškeré úctě.

(*)- na tomto místě v textu mělo být datum, jelikož se ale jednalo o psaní na nečisto nebylo ještě uvedeno. pozn. autoři

Na tomto místě Vám předkládáme opis listu který byl zaslán na obec ohledně císařských manévrů v roce 1909. Psaní pojednává o tom jak se mají obce na manévry připravit a co po obci bude požadováno. Bohužel zde musíme uvést pouze část tohoto dopisu, jelikož se nám nedochoval kompletní.

C.k.okresní hejtmanství v Mor. Budějovicích


čís 9373    dne 1.července 1909

Císařské manévry, přípravy ohledně silnic, přípřeže a ubytování

Všem představitelům obcí

Letošního roku ku konci srpna a na počátku září budou se konati v západní části Moravy císařské manévry.
Bezvadné provedení ve velkém slohu založených, na podkladech moderní techniky válečnictví a zbraní spočívajících manévrů závisí nemálo od přesného plnění obcím uložených zákonných povinností, s kterými vojenská správa na základě platných zákonných ustanovení samozřejmě při svých kombinacích počítá. V tomto směru příchází především v úvahu:
1.) Udržování okresních a obecních silnic po případě cest jakož i na nich se nacházejících mostů a přechodů ve stavu zákonem předepsaném.
2.) Poskytování přípřeží.
3.) Ubytování vojska.
ad 1.) Jelikož vojenská správa počítá s tím, že upotřebiti se dá všech dopravních prostředků (cest), které v generální mapě a mapě generálního štábu jsou naznačeny anebo jsou nově zřízeny a dodatečně oznámeny musí se zvláštní důraz na to klásti, aby všecky tyto spojovací prostředky nalézaly se v upotřebitelném stavu.
Představenstva obcí se tedy s poukazem na ustanovení § 19 zákona ze dne 30.září 1877 č. 38 z.z, vybizeji, aby obecní silnice a cesty jakož i na nich se nacházející mosty, propusty a jiné přechody ihned do náležitého stavu uvedla a ohledně mostů aby v případech pochybných zjistila jejich nosnost, která budiž pak na obou koncích mostu na nápisních tabulkách vyznačena.
ad 2.) Nezbytnou podmínkou pro bezvadné provedení potřebných pohybů vojska a jeho rozložení v území manévrů jakož i pro zásobování vojska je bezvadné a včasné zjednání potřebné přípřeže, po případě dopravních prostředků k dopravě vojenských osob a nákladů.
V tomto ohledu poukazují se představenstva obcí na ustanovení zákona o vojenské přípřeži ze dne 22.května 1905, čís. 86 ř.z, jakož i k němu vydaného prováděcího nařízení ze dne 23. května 1905, č. 87 ř.z, a vybízejí se, aby povinostem jími předepsaným včasně a s největší přesností vyhověla.
Dále se představenstva obcí vybízejí, aby během 8 dnů sem předložila opis seznamu k přípřeži povinných, který ve smyslu citovaného prováděcího nařízení po případě zdejšího výnosu ze dne 8. října 1907, č.1/282 má býti sepsán a v evidenci veden, a dotyčný seznam aby v obci pečlivě uschovala a stále v přesné evidenci udržovala, tak aby při dožádání přípřeží rozdělení jich v obci co nejrychleji mohlo býti provedeno.
Dále jest v obcích vyhlásiti, aby v shora zmíněném seznamu v evidenci vedení k přípřeží povinní v obci svá tažná a jízdní zvířata po případě soumary a vozy v době císařských manévrů měli připraveny a učiněnému dožádáni aby bez zdráhání vyhověli.
V dotyčné vyhlášce, která v obci má býti uveřejněna budiž také výslovně uvedeno, že váhaví přípřežníci vedle toho, že budou museti nahraditi výlohy, které zákonnou náhradou za přípřež snad nebudou kryty, mohou býti potrestáni pokutou až do 50 K, v případě nedobytnosti vězením do 5. dní.
Vojenské úřady budou snad také požedovati aby přípřeže při větších pochodech následovaly vojsko - na což se představenstva obcí za příčinou uvědomění k přípřeží povinných zvláště upozorňují.
ad 3.) V tomto ohledu se představenstva obcí poukazují, aby se přesně řídila ustanoveními zákonem ze dne 25. června 1895, č.100 ř.z., pozměněného zákona o ubytování vojska ze dne 17. června 1879, č.93 ř.z. po případě ministerského nařízení ze dne 27. července 1895, čís. 119 ř.z., a vybízejí se, aby ohledně opatření bytů a potřeb vedlejších pro vojsko učinila v obci tak objemná opatření, aby ubytování vojska po čas manévrů v obci rychle a hladce bylo provedeno.
Ubytování vojska při nastávajících manévrech bude se často, zvláště pak v čas soustřeďování vojska před vlastními císařskými manévry, díti v míře daleko větší, než jak jest prostora v obci pohotově, na což se představenstva obcí zvláště upozorňují.
...
(tady musíme bohužel skončit vzhledem tomu že zbytek listiny se nedochoval)

I v dřívějších dobách se našlo několik podvodníků, kteří se snažili obohatit na úkor jiných. Jak vidíte tentokrát se na to přišlo a dokonce se to dostalo i k soudu. Kdybychom to mohli říci i o mnohých současných případech. Nu co se dá dělat snad v jiné době.

Pozvánka k výslechu


Pan starosta nebo jiný zástupce obce v Cidlině
V trestní věci proti Viktoru Holému cestujícímu z Prahy pro zločin podvodu obesíláto se tímto jako svědek na
9. března 1910

na 10 hodinu dopoledne před tento soud do kanceláře č.5.
Vyslýchám budete o tom:
Zda která obec předplatila měsíčník "Naše Slovensko", kdy, komu, za jakých okolností a zda správně časopis ten byl dodáván. Jak vypadala osoba, jež předplatné to ku prospěchu upadajících slováků resp. ve prospěch upadajícího knihkupectví Salvova na Slovensku vybírala.

Dostaviti se musíte.


Ck. okresní soud v Mor. Budějovicích,
odd. III    1. března 1910.

Nejen dnes, ale i v roce 1933 nebylo snadné sestavit obecní rozpočet. Peněz nebylo nazbyt a tak se muselo šetřit kde se dalo, dokonce i ve školství.

Obecní rada v Cidlině.
Čís. 361

Okresnímu úřadu

v Mor.Budějovicích

Obecní zastupitelstvo ve schůzi konané dne 6.prosince 1933, o schválení rozpočtu místní školní rady v Cidlině se usneslo následovně.

Rozpočet místní školní rady činí na rok 1934 potřebu Kč 4.243.
Obecní zast.rozpočet místní školní rady řádně proskoumalo, a některé položky snížilo, dle usnesení ob.zast. činí rozpočet na rok 1934 Kč 3.193

Důvody
  1. Palivové dřevo jest o 50% levnější jak bylo předešlá léta
  2. větší opravy jsou všechny hotové,
  3. Žádné chudé děti zde ve škole nejsou, aby se jím musely učebné pomůcky davat na účet školní,
  4. při dnešní hospodářské komise na nátlak všeho občanstva se musíme v něčem uskrovnit.

O čem jest uvědoměna místní školní rada 8/12 1933 a žádá , aby okresní úřad, dle usmesení ob. zast. rozpočet schválil.

V Cidlině 16 prosince 1933

Václ. Píša  starosta
Novák František  předseda
Ludvík Stehlík  místopředseda