Historie matrik

Hlavní data ve vývoji matrik

JKHistorie
Matriky

Jak to bylo se zaváděním a vývojem matrik se můžete dozvědět v následujícím stručném přehledu.

 • 1563 tridentský koncil nařídil vedení matrik
 • 1591 olomoucká synoda nařídila vedení matrik v českých zemích
 • 1605 pražská synoda znovu nařídila vedení matrik (důležité pro pražskou arcidiecézi)
 • 1614 římský rituál předepsal formulář matričního zápisu (vůbec první předpis - u nás nebyl dodržován)
 • 1631 pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach nařídil reformu církevní správy, v rozhodující většině farností se zavedly matriky
 • 1650 založení nových farností, ač se na tom usnesl sněm, se pro nedostatek kněží nerealizovalo
 • 1685 pražská synoda nařídila duchovním, aby sami zapisovali do matrik - podle několika písařských rukou v matrice nebylo zřejmě zcela dodržováno
 • 1712 pražská konzistoř nařídila revize matrik a jejich ochranu, což bylo úkolem vikářů
 • 1760 nařízení pražské konsistoře zavedlo jednotnou latinskou formu matričního zápisu (nedodržovalo se, objevuje se i čeština či němčina). Formule vychází z římského rituálu a byla doplněna o poddanskou příslušnost rodičů křtěných a oddaných
 • 21.7.1766 židovským synagogám bylo nařízeno vést matriky narozených chlapců
 • 1768 vojenským duchovním bylo nařízeno vedení vojenských matrik
 • 70. léta státní nařízení umožnilo bezplatný zápis křtu, zakázalo psát jména po chalupě a jména nemanželských otců
 • 10.3.1770 nejvyšší reskript nařídil duchovním zasílat čtvrtletně krajským hejtmanům výkazy ze všech druhů matrik s odkazy na čísla domů
 • 6.10.1770 nařízení pražské konsistoře vést matriky na formulářích s rubrikami, které vydala arcibiskupská tiskárna
 • 1.5.1781 matriky prohlášeny za veřejnou listinu; od této doby je také důsledně psáno datum narození a úmrtí a nikoliv jako předtím datum křtu a pohřbu (sloužily skutečně jen církevním účelům)
 • 13. 10. 1781 toleranční patent - počátek evangelických nekatolických (jen státem uznaných) církví a jejich matrik, které však byly vedeny pouze pro církevní účely, neměly veřejnoprávní platnost. Evangeličtí duchovní museli všechny úkony hlásit katolickým farářům, aby ti je zapsali do římskokatolických matrik
 • 1782 nařízením Josefa II. zvýšen počet far a lokálií (alespoň pro 700 obyvatel a max. 1 hodina cesty do nejbližšího kostela)
 • 1783 židovským synagogám nařízeno vést matriky narozených i pro dívky
 • 20.2.1784 patent Josefa II. o matrikách nařídil nový formulář, který byl s malými obměnami používán až do roku 1949; židovským rabínům nařízeno vést stejné matriky jako řk. církevní správa
 • 19.7.1784 dvorský dekret nařídil vést matriky v samostatných oddílech nebo knihách pro každé místo
 • 1787 Židům nařízeno volit si neměnné příjmení
 • 30.4.1789 dvorský dekret stanovil formuláře křestních, oddacích a úmrtních listů
 • 1790 dvorský dekret nařídil vést indexy k matrikám
 • 1792 nařízeno foliování matrik
 • 21.9.1799 české gubernium nařídilo vedení matričních duplikátů, roční opis potvrzený vikářem byl zasílán konsistoři
 • 1.6.1811 guberniální nařízení stanovilo průběžné číslování matričních zápisů
 • 25.7.1811 dekret dvorské kanceláře o doplňování poškozených a obnovování ztracených matrik
 • 1816 na vedení vojenských matrik byl stanoven zvláštní formulář; kopie vojenských matrik bylo nařízeno posílat c.k. polní konsistoři do Vídně, kde jsou uloženy dosud
 • 18.7.1825 dekret dvorské kanceláře nařídil zapisovat do matrik jméno porodní asistentky
 • 26.11.1829 dekret dvorské kanceláře udělil nekatolickým duchovním oprávnění vést matriky narozených, oddaných i zemřelých (vedli o své újmě už dříve - viz výše)
 • 1837 místo opisů matrik se nadále vedou 2 originály s vlastnoručními podpisy svědků
 • 1840 nařízen nový formulář matrik - obdobný, ale k formuláři z roku 1784 byla přidána podrobná legenda
 • 1844-1949 do opisů matrik se nazapisovalo podle obcí, ale chronologicky
 • 30.1.1849 tzv. "Provizorní nařízení", jímž matriky evangelických církví nabývají státní průkaznosti; tím pro evangelíky končí povinnost zápisu do katolické matriky
 • 1850 úprava matričního formuláře
 • 1860 pražský koncil vydal podrobné předpisy o vedení matrik
 • 1.7.1868 povoleny občanské sňatky i pro katolíky; okresním hejtmanstvím nařízeno vést matriky oddaných
 • 1870 civilní matriky všech tří druhů zavedeny zákonem, vedly je okresní úřady. Zápis v nich byl povinný pro všechny osoby jiného, než státem uznaného vyznání, včetně bezvěrců
 • 1873 pražská synoda vydává podrobné předpisy o vedení matrik
 • 1881-82 ministerské výnosy podrobně upravily průběžné číslování matričních zápisů
 • 1890 definitivní sjednocení matričních formulářů na konferenci pražské, litoměřické a královéhradecké konsistoře
 • 1939-45 v odtržené části pohraničí (tzv. Sudetech) vedeny matriky u občanských úřadů pro německé obyvatelstvo
 • 7.12.1949 vydán tzv. matriční zákon č. 268/1949 Sb., jímž byla matriční agenda zestátněna
 • 29. 12. 1949 vyhláška MV ČSR pověřuje vedením matrik národní výbory
 • 1952 matriky do roku 1875 předávány do státních archivů, dnes jsou v archivech matriky přibližně do roku 1900
Poznámka: v současné době probíhá digitalizace matrik a již nyní je možné prohlížet matriky v omezené míře on-line.

Odkaz: Soupis neživých matrik obce Cidlina

 • 7917